Máy Chiếu Sony

58
14.500.000 ₫14500000
SVGA (800 x 600)
WXGA (1280 x 800)
3100 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 10000 giờ
370
26.790.000 ₫26790000
WXGA (1280 x 800)
2600 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 8000 giờ
367
27.181.818 ₫27181818
WXGA (1280 x 800)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 2700:1
Bóng đèn 10000 giờ
358
29.640.000 ₫29640000
WXGA (1280 x 800)
2600 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 8000 giờ
353
30.100.000 ₫30100000
SVGA (800 x 600)
WXGA (1280 x 800)
4500 ANSI Lumens
Tương phản 3700:1
Bóng đèn 5000 giờ
346
31.727.273 ₫31727273
WXGA (1280 x 800)
3800 ANSI Lumens
Tương phản 3700:1
Bóng đèn 10000 giờ
337
33.900.000 ₫33900000
WXGA (1280 x 800)
2500 ANSI Lumens
Tương phản 2500:1
Bóng đèn 6000 giờ
326
37.500.000 ₫37500000
SVGA (800 x 600)
WXGA (1280 x 800)
5100 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
312
49.700.000 ₫49700000
WXGA (1280 x 800)
3100 ANSI Lumens
Tương phản 2500:1
Bóng đèn 6000 giờ
56
Liên Hệ0
SVGA (800 x 600)
WXGA (1280 x 800)
4300 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 10000 giờ
57
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3500 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 10000 giờ
59
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
Tương phản 3700:1
Bóng đèn 10000 giờ
62
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 4000:1
Bóng đèn 10000 giờ
71
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
3100 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 8000 giờ
    Trang1