Máy Chiếu Epson

200
Liên Hệ0
SVGA (800 x 600)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
201
Liên Hệ0
SVGA (800 x 600)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 10000:1
Bóng đèn 10000 giờ
202
Liên Hệ0
SVGA (800 x 600)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 10000 giờ
203
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
7000 ANSI Lumens
Tương phản 50000:1
Bóng đèn 4000 giờ
204
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
8000 ANSI Lumens
Bóng đèn 4000 giờ
205
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
5500 ANSI Lumens
Tương phản 50000:1
Bóng đèn 4000 giờ
206
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
7500 ANSI Lumens
Tương phản 50000:1
Bóng đèn 4000 giờ
207
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
6500 ANSI Lumens
Tương phản 50000:1
Bóng đèn 4000 giờ
208
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
6500 ANSI Lumens
Tương phản 50000:1
Bóng đèn 4000 giờ
209
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
6000 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 4000 giờ
210
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
5200 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 4000 giờ
211
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
6500 ANSI Lumens
Tương phản 5000:1
Bóng đèn 4000 giờ
212
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 10000:1
Bóng đèn 10000 giờ
213
Liên Hệ0
XGA (1024 x 768)
2700 ANSI Lumens
Tương phản 10000:1
Bóng đèn 10000 giờ
214
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
5500 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
217
Liên Hệ0
WUXGA (1920 x 1200)
4200 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
223
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
4800 ANSI Lumens
Tương phản 10000:1
Bóng đèn 4000 giờ
225
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
5000 ANSI Lumens
Tương phản 10000:1
Bóng đèn 4000 giờ
226
Liên Hệ0
WXGA (1280 x 800)
5000 ANSI Lumens
Tương phản 10000:1
Bóng đèn 4000 giờ