Máy Chiếu BenQ

526
7.200.000 ₫7200000
SVGA (800 x 600)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 13000:1
Bóng đèn 10000 giờ
524
7.300.000 ₫7300000
SVGA (800 x 600)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 13000:1
Bóng đèn 10000 giờ
525
7.300.000 ₫7300000
SVGA (800 x 600)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 13000:1
Bóng đèn 10000 giờ
522
7.700.000 ₫7700000
XGA (1024 x 768)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 13000:1
Bóng đèn 10000 giờ
510
8.637.000 ₫8637000
SVGA (800 x 600)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 13000:1
Bóng đèn 10000 giờ
505
8.800.000 ₫8800000
SVGA (800 x 600)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 13000:1
Bóng đèn 10000 giờ
506
8.800.000 ₫8800000
SVGA (800 x 600)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 13000:1
Bóng đèn 10000 giờ
499
9.000.000 ₫9000000
XGA (1024 x 768)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 13000:1
Bóng đèn 10000 giờ
491
9.600.000 ₫9600000
XGA (1024 x 768)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 13000:1
Bóng đèn 10000 giờ
490
9.700.000 ₫9700000
XGA (1024 x 768)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 13000:1
498
9.900.000 ₫9900000
XGA (1024 x 768)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 13000:1
Bóng đèn 10000 giờ
497
10.200.000 ₫10200000
XGA (1024 x 768)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 13000:1
Bóng đèn 10000 giờ
473
12.000.000 ₫12000000
WXGA (1280 x 800)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 13000:1
Bóng đèn 10000 giờ
467
12.500.000 ₫12500000
WXGA (1280 x 800)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 13000:1
Bóng đèn 10000 giờ
462
12.800.000 ₫12800000
SVGA (800 x 600)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 13000:1
Bóng đèn 10000 giờ
455
13.700.000 ₫13700000
SVGA (800 x 600)
XGA (1024 x 768)
UXGA (1600 x 1200)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 13000:1
Bóng đèn 10000 giờ
441
15.363.637 ₫15363637
XGA (1024 x 768)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 13000:1
Bóng đèn 10000 giờ
439
15.600.000 ₫15600000
XGA (1024 x 768)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 13000:1
Bóng đèn 10000 giờ
432
16.000.000 ₫16000000
HD (1280 x 720)
2500 ANSI Lumens
Tương phản 13000:1
Bóng đèn 6500 giờ
418
17.000.000 ₫17000000
WXGA (1280 x 800)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 13000:1
Bóng đèn 10000 giờ