Máy Chiếu

528
7.100.000 ₫7100000
SVGA (800 x 600)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
529
7.100.000 ₫7100000
SVGA (800 x 600)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
527
7.181.818 ₫7181818
SVGA (800 x 600)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
526
7.200.000 ₫7200000
SVGA (800 x 600)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 13000:1
Bóng đèn 10000 giờ
524
7.300.000 ₫7300000
SVGA (800 x 600)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 13000:1
Bóng đèn 10000 giờ
525
7.300.000 ₫7300000
SVGA (800 x 600)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 13000:1
Bóng đèn 10000 giờ
523
7.400.000 ₫7400000
SVGA (800 x 600)
UXGA (1600 x 1200)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 7000 giờ
522
7.700.000 ₫7700000
XGA (1024 x 768)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 13000:1
Bóng đèn 10000 giờ
520
7.800.000 ₫7800000
SVGA (800 x 600)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 10000 giờ
521
7.800.000 ₫7800000
SVGA (800 x 600)
UXGA (1600 x 1200)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 6500 giờ
517
7.900.000 ₫7900000
SVGA (800 x 600)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
518
7.900.000 ₫7900000
SVGA (800 x 600)
UXGA (1600 x 1200)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 6500 giờ
519
7.900.000 ₫7900000
SVGA (800 x 600)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 6000 giờ
516
7.950.000 ₫7950000
SVGA (800 x 600)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 10000 giờ
515
8.000.000 ₫8000000
SVGA (800 x 600)
3300 ANSI Lumens
Tương phản 20000:1
Bóng đèn 10000 giờ
514
8.454.545 ₫8454545
SVGA (800 x 600)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 10000 giờ
512
8.500.000 ₫8500000
SVGA (800 x 600)
3500 ANSI Lumens
Tương phản 22000:1
Bóng đèn 10000 giờ
513
8.500.000 ₫8500000
SVGA (800 x 600)
2800 ANSI Lumens
Tương phản 3000:1
Bóng đèn 6000 giờ
511
8.636.364 ₫8636364
XGA (1024 x 768)
3000 ANSI Lumens
Tương phản 15000:1
Bóng đèn 6000 giờ
510
8.637.000 ₫8637000
SVGA (800 x 600)
3200 ANSI Lumens
Tương phản 13000:1
Bóng đèn 10000 giờ