Màn Chiếu

573
Liên Hệ0
Chiếu: 120" x 90"
Màn: 3m00 x 2m25
Tỉ lệ: 4:3
Bảo hành: : 12 tháng
574
Liên Hệ0
Chiếu: 140" x 102"
Màn: 3m55 x 2m60
Tỉ lệ: 4:3
Bảo hành: : 12 tháng
575
Liên Hệ0
Chiếu: 160" x 120"
Màn: 4m00 x 3m00
Tỉ lệ: 4:3
Bảo hành: : 12 tháng
576
Liên Hệ0
Chiếu: 198" x 150"
Màn: 5m08 x 3m81
Tỉ lệ: 4:3
Bảo hành: : 12 tháng
589
Liên Hệ0
Chiếu: 16" x 12"
Màn: 40.6cm x 30.4cm
Tỉ lệ: 4:3
Bảo hành: : 12 tháng
590
Liên Hệ0
Chiếu: 24" x 18"
Màn: 60.9cm x 45.7cm
Tỉ lệ: 4:3
Bảo hành: : 12 tháng
591
Liên Hệ0
Chiếu: 32" x 24"
Màn: 81.2cm x 60.9cm
Tỉ lệ: 4:3
Bảo hành: : 12 tháng
592
Liên Hệ0
Chiếu: 40" x 30"
Màn: 101.6cm x 76.2cm
Tỉ lệ: 4:3
Bảo hành: : 12 tháng
593
Liên Hệ0
Màn: 40.6cm x 30.4cm
Tỉ lệ: 16:9
Bảo hành: : 12 tháng
594
Liên Hệ0
Bảo hành: : 12 tháng
595
Liên Hệ0
Bảo hành: : 12 tháng
596
Liên Hệ0
Bảo hành: : 12 tháng
597
Liên Hệ0
Bảo hành: : 12 tháng
598
Liên Hệ0
Bảo hành: : 12 tháng
599
Liên Hệ0
Bảo hành: : 12 tháng
600
Liên Hệ0
Bảo hành: : 12 tháng
601
Liên Hệ0
Bảo hành: : 12 tháng
602
Liên Hệ0
Bảo hành: : 12 tháng