Màn Chiếu

558
23.000.000 ₫23000000
Chiếu: 198" x 150"
Màn: 5m02 x 3m80
Tỉ lệ: 4:3
Bảo hành: : 12 tháng
626
28.000.000 ₫28000000
Chiếu: 198" x 150"
Màn: 5m08 x 3m81
Tỉ lệ: 4:3
Bảo hành: : 12 tháng
559
35.600.000 ₫35600000
Chiếu: 236" x 177"
Màn: 6m00 x 4m50
Tỉ lệ: 4:3
Bảo hành: : 12 tháng
560
Liên Hệ0
Chiếu: 320" x 240"
Màn: 8m13 x 6m10
Tỉ lệ: 4:3
Bảo hành: : 12 tháng
589
Liên Hệ0
Chiếu: 16" x 12"
Màn: 40.6cm x 30.4cm
Tỉ lệ: 4:3
Bảo hành: : 12 tháng
590
Liên Hệ0
Chiếu: 24" x 18"
Màn: 60.9cm x 45.7cm
Tỉ lệ: 4:3
Bảo hành: : 12 tháng
591
Liên Hệ0
Chiếu: 32" x 24"
Màn: 81.2cm x 60.9cm
Tỉ lệ: 4:3
Bảo hành: : 12 tháng
592
Liên Hệ0
Chiếu: 40" x 30"
Màn: 101.6cm x 76.2cm
Tỉ lệ: 4:3
Bảo hành: : 12 tháng
593
Liên Hệ0
Màn: 40.6cm x 30.4cm
Tỉ lệ: 16:9
Bảo hành: : 12 tháng
594
Liên Hệ0
Bảo hành: : 12 tháng
595
Liên Hệ0
Bảo hành: : 12 tháng
596
Liên Hệ0
Bảo hành: : 12 tháng
597
Liên Hệ0
Bảo hành: : 12 tháng
598
Liên Hệ0
Bảo hành: : 12 tháng
599
Liên Hệ0
Bảo hành: : 12 tháng
600
Liên Hệ0
Bảo hành: : 12 tháng
601
Liên Hệ0
Bảo hành: : 12 tháng
602
Liên Hệ0
Bảo hành: : 12 tháng